Beeld en Geluid

Beeld- en geluidsoverdracht naar De Lijte.
Op zondagmorgen 13 november 2011 werd gestart met de overdracht van het beeld- en geluid naar De Lijte.
Daarvoor vond een kleine ceremonie plaats.
Seniorlid Oebele van der Velde mocht de volgende welkomstwoorden spreken.

“Goedemorgen,
Ik ben Oebele van der Velde en ik heb de eer om het startschot te geven voor de beeldverbinding met de Lyte.
Men heeft mij gevraagd dit te doen omdat ik, ik ben.
Als seniorlid van deze gemeente vind ik het natuurlijk belangrijk dat de diensten mee beleefd kunnen
worden door alle gemeenteleden en dus ook de ouderen.
Het is dan ook fantastisch dat de techniek dit mogelijk maakt om dit samenzijn ook in de Lyte te
 volgen en mee te beleven.
Ik wil de verbinding dan ook openen door een klap op de tafel te geven en de mensen in de Lyte te begroeten met:
Hartelijk welkom mensen , een goede dienst toegewenst.”

Hierna werd de verbinding met de Lijte officieel in gebruik genomen en konden een aantal bewoners voor het eerst rechtstreeks meekijken en de Avondmaalsdienst meebeleven.
Via beeld- en geluidsoverdracht kon men op twee tv’s in de dagopvang gezamenlijk dienst houden.
Ook bij de aangesloten bewoners van De Lijte kon men individueel op hun eigen tv de dienst volgen.
In de kerk werden de beelden door drie camera’s bijeengebracht.
Door schakeling kon men in De Lijte het juiste toepasselijke beeld ontvangen. Na afloop van de dienst was men zeer enthousiast over het geheel.

Wat er aan vooraf ging.
Aan het begin van dit jaar 2011 was men overeengekomen om de bestaande geluidsverbinding vanaf de Kerk naar De Lijte met een beeldverbinding uit te breiden.
Daarvoor was nogal wat geld nodig. Meerdere acties werden gehouden en een aanzienlijk bedrag werd bij elkaar gebracht. Hierna werd het project uitbesteed. Na een installatieperiode werd op zondagmorgen 13 november 2011 het geheel in gebruik genomen.
De ict-commissie verzorgt de regie van de overdracht van de beelden naar de Lijte en naar Het Lijtehiem. 
Tevens verzorgen zij de presentatie van de liturgie of gedeelten daarvan met behulp van de beamer tijdens de eredienst. 
 

Procedure gebruik beamer e.d. in de eredienst

Procedure gebruik beamer e.d. in de eredienst

Uitgangspunt
De kosters zijn het centrale informatiepunt en moeten altijd zo snel mogelijk worden geïnformeerd. Zij verzorgen de externe contacten en zijn de vraagbaak.

Standaardprocedure
1. Liturgie
Uiterlijk donderdagavond wordt de liturgie gemaild aan de kosters, die het doormailen aan Johan Brouwer (coördinator beamerteam) en de organist. Mevr. Meijer stelt, middels een brief, de gastpredikant op de hoogte. In deze brief staat o.a. ook een concept liturgie, kinderlied en Lied voor de Dienst. De koster belt indien nog nodig op donderdagavond de gastpredikant.

2. Filmpjest.b.v. de Kindernevendienst of akties voor Collecten enz.
Filmpjes die passen bij een collecte of een ander project van onze kerk kunnen voor de dienst en tijdens de collecte worden vertoond. De voorganger moet daar, uiterlijk vrijdag overdag, over worden geïnformeerd en krijgt het filmpje dan opgestuurd, door de kosters. (Ook de organist moet dan worden gemaild i.v.m. voorbereiding orgelspel!) Bij twijfel of een filmpje of i.d. passend is, contact opnemen met de voorzitter of de scriba. (Ook voorgangers van elders moeten zich confirmeren aan dit beleid.)

Filmpjes gaan dus via de koster. Die stuurt het verzoek weer door naar de coördinator beamerteam en de predikant en zo nodig naar de organist., N.B. de koster is de contactpersoon voor de gastpredikant.

3. Mededelingen
Mededelingen over kerkelijke activiteiten in de komende week kunnen voor de dienst worden vertoond, mits ze uiterlijk vrijdag voor 18.00 uur worden opgestuurd aan  coördinator beamerteam. ict@gkureterp.nl

4. Geen improvisatie
Voor de dienst worden er verder geen liederen of andere filmpjes vertoond, zodat de gemeenteleden in alle rust wat kunnen bijpraten met hun buren en/of het orgelspel kunnen beluisteren.

5. In geval van overlijden
Is een gemeentelid de voorafgaande week overleden dan wordt dat de eerstvolgende zondag afgekondigd en het aangevraagde lied wordt gezongen. Soms vraagt dat enige improvisatie, wegens de korte termijnen.

Standaardprocedure is dat de voorzitter (of bij afwezigheid de scriba) door Gerry Kasper (of ds. van den Brink) per mail op de hoogte wordt gebracht. (Voormeldingen door de betrokken ouderling of de kosters zijn altijd welkom.)

Zodra alle gegevens binnen zijn, mailt de voorzitter (scriba) die door aan:
Voorganger
Koster
Organist
Coördinator beamerteam
Wijkouderling
Ouderling van dienst
Predikant (als die niet ook de voorganger is) 

Beamer team

Het beamteam  verzorgt bij de regietafel het beeld/geluid en de liturgie.
Het programma Easy Worship wordt hierbij gebruikt.

Wilt U/Jij meer informatie?, neem dan contact op met:
Johan Brouwer, ict@gkureterp.nl of 0512-302353