Kerk en Israël, classis Drachten

Werkgroep “Kerk en Israël”
Een aantal leden uit onze gemeente en belangstellenden, vormen met deelnemers uit andere kerken de klassikale werkgroep ‘Kerk en Israël’. Deze stelt zich ten doel:
1. De kerken te herinneren aan de onopgeefbare ver¬bondenheid met Israël vanwege de Naam van de God van Israël. Door Jezus Christus, die behoort bij het joodse volk, is de kerk geworteld in Israël.
2. De kerken bewust te maken van haar oorsprong (Romeinen 11: 17-21) en het levend houden van de banden die er zijn tussen Christenen en Joden. Onder Israël wordt verstaan: land, volk, staat en gods¬dienst.
3. Het onderzoek van de Heilige Schrift ten aanzien van de vragen met betrekking tot Israël.

De werkgroep tracht dit doel te bereiken door o.a.:
• studie en bezinning met betrekking tot alles wat met de relatie Kerk en Israël verband houdt.
• het stimuleren van de kerken om aandacht te beste¬den aan Israël-zondagen en -diensten.
• het stimuleren van de verspreiding van het blad “Kerk en Israël”.
• inventarisatie, publicatie en informatie ten aanzien van activiteiten rond Kerk en Israël.
• het beleggen van Israël-avonden en -cursussen.
• het ondersteunen van acties van projecten ten bate van Israël.
Indien wenselijk, komen de plaatselijke leden afzonderlijk bijeen.

Samenstelling werkgroep:
J. v.d. Velde, Kupersleane 1B tel. 302413
S. Meijer-van Denzel, Ikewei 9 tel. 301508

Classicale werkgroep Kerk en Israël

In de classis Drachten van de Protestantse Kerk bestaat al sinds vele jaren een werkgroep “Kerk en Israël”.
Hieronder willen wij u wat vertellen over deze werkgroep.

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met Israël een essentieel element van de eigen identiteit en belijden. Met de naam Israël wordt bedoeld: het Israël dat wij ontmoeten in de Bijbel en van daaruit in de geschiedenis tot op vandaag. Hier liggen de wortels van ons geloof. Dat is dus meer dan een historische bepaling.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland stelt dat de relatie met Israël fundamenteel is: we zijn onopgeefbaar met het volk Israël verbonden. De kerk is ‘geworteld in Israël’ en met Paulus kun je zeggen: niet jij (kerk, gemeentelid) draagt de wortel, maar de wortel draagt jou (Romeinen 11:18).

In de artikelen I-1 en I-7 in de kerkorde wordt gesproken over de onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël. Dit wordt vormgegeven door:
• vrijwilligers in gemeenten, waarvan één als contactpersoon functioneert;
• vrijwilligers in classicale en provinciale werkgroepen;
• vrijwilligers in de Protestantse Raad voor Kerk en Israël en in de redactie van Kerk & Israël Onderweg;
• medewerkers van de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland.

Hoe ontstaat een Kerk en Israël-commissie?
Dat kan heel verschillend zijn. Een filmavond of een leerhuis kan mensen zo raken, dat ze meer willen weten. Soms begint het bij een enkeling die enthousiast terugkomt van een Israëlreis en op zoek gaat naar gelijkgestemden. Een ander heeft in de Tweede Wereldoorlog te maken gehad met de ellende van het Joodse volk en ziet het als zijn of haar ereplicht om dit in de gemeente niet te vergeten. Een jongere ziet wat er in Israël en de Palestijnse gebieden gebeurt en wil graag weten wat de kerk met Israël heeft. Vervolgens gaat men op zoek naar andere nieuwsgierigen.

Wat is een contactpersoon Kerk en Israël?
In zoveel mogelijk kerkelijke gemeenten van de Protestantse Kerk is er een contactpersoon voor Kerk en Israël. Dit kan een lid van de commissie Kerk en Israël (verdient de voorkeur) zijn, de predikant, de scriba, of een gemeentelid. Hij of zij ontvangt post over Kerk en Israël vanuit het Protestants Landelijk Dienstencentrum in Utrecht en zorgt ervoor dat die post op de juiste plaats terecht komt. Bijvoorbeeld: doorgeven aan het kerkblad, onder de aandacht brengen van de kerkenraad, er een gesprek over hebben met de predikant, de leiding van de kindernevendienst etc.

Het is belangrijk dat iedereen die zich bezighoudt met Kerk en Israël weet wie de contactpersoon in de gemeente is.

Israëlzondag.
Ieder jaar houdt onze kerk – op de eerste zondag van oktober – Israëlzondag.
Wij hopen (en verwachten) dat in alle plaatselijke gemeenten hieraan aandacht gegeven wordt.

Het materiaal van het jaar 2012 gaat over ons eigen leven. Over verbintenissen tussen mensen, over huwelijk en trouw. Maar ook over het mislukken daarvan: als de wegen scheiden. Of gaat het eigenlijk meer over de Eeuwige, over Zijn trouw aan ons? De kern van het materiaal is geschreven door de theologen Frederiek Lunshof-Klein en Co Kooman.

We laten ons in de Handreiking leiden door de Bijbel en de gegeven teksten in het leesrooster. We gaan in de leer bij het Joodse geloof.
Dit jaar dus geen verwijzing naar de huidige problemen in en rondom het land/de staat Israël. Vanuit de gegeven bijbelteksten is er geen reden toe. Mocht u hier als gemeente toch aandacht aan willen geven, dan verwijzen we graag naar het materiaal van Tijd voor Vrede, dat vorig jaar verschenen is.

Tot slot
Wij zouden het fijn vinden als de werkgroep uitgebreid zou kunnen worden met meer mensen die geïnteresseerd zijn in dit thema. Wij komen 4 keer per jaar bijeen in Beetsterzwaag en bespreken dan een onderwerp, dat ingeleid wordt door een gastspreker.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met

Grytsje Bulstra
Oudeweg 25
9203 AE Drachten
Telefoon: 0512 – 512234
Email: hgbulstra@gmail.com

of

Miekie Treurniet
Moezel 212
9204 EM Drachten
Telefoon: 0512 – 512836
Email: miekietreurniet@xs4all.nl