1 op 10 Pastoraat

Omtinken-1

In mei van dit jaar hebben wij u al in ons Kerknieuws verteld dat wij als kerkenraad gaan nadenken over een nieuwe opzet van het pastoraat. De aanleiding was dat ook in onze gemeente de ouderlingenwijken te groot worden wegens het afnemend aantal ouderlingen. Een aantal jaren geleden hebben de wijkbezoekers een belangrijke contactfunctie gekregen in het omzien naar elkaar, maar ook die hebben tientallen adressen in hun kring. Tegelijk is nagenoeg iedereen in onze gemeente het erover eens dat het omtinken de kern is van wat wij vanouds het pastoraat hebben genoemd. En dat omtinken is natuurlijk niet iets van de ouderlingen en de wijkbezoekers, maar een taak (zeg maar roeping) van ons allemaal. Jezus zegt:

Jullie moeten net zo van elkaar houden als ik van jullie heb gehouden.
Dan zal iedereen kunnen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.

We mogen in dankbaarheid zeggen dat onze gemeente de laatste tien jaar is gegroeid in dat omtinken naar elkaar. Zieken en rouwenden krijgen tientallen kaarten van meelevende gemeenteleden die zeggen voor hen te bidden. Vragen om praktische hulp in tijdelijke noodsituaties worden altijd opgelost. Onze diaconie is daarvoor het adres. Aan de andere kant is de schroom om voorbede te vragen of om te worden vermeld in het Kerknieuws duidelijk afgenomen. We willen van elkaar weten hoe het gaat en daar is niets mis mee. Wie het niet laat weten dat er iets aan de hand is, kan ook geen hulp of meeleven of gebed verwachten.

We zijn op weg, maar zijn er nog niet…

Ook in onze gemeente kennen we verschillende groepen gemeenteleden. Er is een trouwe kern die bijna elke zondag in de kerk komt en die ook meewerkt in allerlei taken voor onze gemeente. Die kennen we goed en met hen leven we als kerk mee, omdat we weten hoe het met hen gaat. Er zijn ook andere groepen kerkleden die bij ons horen en waar minder contact mee is. Daarover een volgende keer meer.

1 op 10

In dit Kerknieuws kunt u in de meditatie van onze predikant lezen over de bijbelse opdracht om voor elkaar verantwoordelijk te zijn, naar elkaar om te zien. Ze schrijft:
We zijn verantwoordelijk voor elkaar. Niet één ouderling voor een enorme wijk. Niet één dominee voor meer dan duizend zielen. Maar wij als broeders en zuster horen naar elkaar om te zien. Zodat niet die ene bezwijkt onder een te grote last. Maar we juist geïnspireerd en bemoedigd mogen worden door wat we in het klein met elkaar meemaken.
In dit seizoen gaan we dat ook in onze organisatie handen en voeten geven door kringen te vormen van ongeveer tien adressen, bij elkaar in de buurt.
Ieder kerklid wordt lid van een kring.
De leden van een kring kennen elkaar, komen nu en dan eens een avond of middag bij elkaar, zijn blij met elkaar, steunen elkaar in moeilijke tijden. En vervullen in liefde de opdracht van onze Heer en Heiland.

Wordt vervolgd….

Omtinken-2
1 op 1 binnen de 10

Omtinken door de kerk
Als leden van de kerk kennen we allemaal het grote gebod:
God liefhebben bovenal en je naaste als jezelf.
Nu kennen we ook in de kerk perioden van strijd en liefdeloosheid en ook in Ureterp heb ik wel de verzuchting gehoord dat niemand van de kerk eens langs kwam in tijden van zorg en verdriet. Veel verbanden in onze maatschappij zijn losser geworden en iedereen wordt geacht voor zichzelf op te komen. Ook in families en dorpen zoals Ureterp zie je dat gebeuren. Aan de ene kant ervaren mensen dat als vrijheid, geen dwang van zo hoort het, maar aan andere kant vallen mensen tussen de wal en het schip. En in de kerk betekent dit ook dat niet weinig kerkleden eigenlijk amper meer de stimulans van elkaar krijgen om te groeien in geloof en leven.

Omtinken namens de Heer
Tja, dat omtinken uit liefde voor onze Heer kun je niet uitbesteden aan de kerk, want de kerk dat bent u, dat ben jij, dat ben ik. En op de jongste dag of op de dag van je dood vraagt onze Heer zeker niet: “Aan wie heb jij de liefde tot jouw naaste uitbesteed?”
Veel gemeenteleden laten week aan week zien dat zij in liefde naar elkaar omkijken door kaarten, bezoekjes, bidden en de handen uit de mouwen steken. De kerk is geweest als zij zijn geweest!

De tien adressen
We mogen inspirerende kerkdiensten beleven, die ons opbouwen in geloof. Honderden zijn vaste bezoekers van die diensten. Ruim honderd gemeenteleden komen vijf keer per jaar bij elkaar in de ontmoetingsgroepen, tientallen en nog eens tientallen werken samen in de kindernevendiensten, de catechese, de clubs de gebedskring, de allerhande pot, de kledingbeurs, enzovoort, enzovoort. Er zijn ook vele tientallen die zelden meer een kerkdienst bezoeken en toch van harte lid zijn van onze gemeente. In kerkelijk verband zien we ze weinig en op die manier komt er dan ook weinig terecht van het omtinken in lief en leed. Vandaar dat we in de loop van 2016 de wijken opheffen en overgaan op kringen van ongeveer tien adressen, bij elkaar in de buurt. Kringen die ieder op eigen manier iets voor elkaar willen betekenen.

1 op 1
Wil je iets voor elkaar kunnen betekenen, dan moet je eerst elkaar een beetje kennen. Dus zal de kring nu en dan iets gaan organiseren dat bij die kring past. Daarover een andere keer meer. Centraal staat dat iedereen, 1 op 1, voor elkaar klaar staat. Een gebroken been? Tuinieren lukt even niet meer? Huiswerkhulp? Een goed gesprek over een verbroken relatie? Even uithuilen? Een feestje opzetten?

Oh ja:
“Aan hun liefde voor elkaar zullen de mensen zien dat zij mijn discipelen zijn”, zegt onze Heer.Omtinken-3
Hoe gaat het nu verder?

In dit kerknieuws kunt u het verslag lezen van de laatste vergadering van de Algemene Kerkenraad. Die bijeenkomst ging voor het grootste deel over de uitvoering van het voor de zomer al genomen besluit om de indeling van de gemeente in ouderlingenwijken (1 t/m 18) te vervangen door een indeling in kringen van ongeveer 10 adressen.
We verwachten dat de leden van een kring in het bijzonder naar elkaar omkijken en op die manier in het dagelijks leven laten zien dat wij de liefde van onze Heer naar elkaar willen uitstralen.

Uit het genoemde verslag kunt u wel opmaken dat deze nieuwe opzet, van onderen op en niet van bovenaf, nog heel wat vragen oproept over de uitvoering. Om goed op die vragen te kunnen reageren, nemen we dit seizoen ruim de tijd om alles goed voor te bereiden. Op dit moment hebben de wijkteams A, B, C en D een voorlopige indeling gemaakt van de kringen. Daar kijken we nog eens goed naar en in december (tegelijk met de kerstgroet) ontvangt u een boekje met wat uitleg over de bedoeling van de kringen en uw indeling in een kring.

U kunt daarop reageren bij uw ouderling of bezoeker en wellicht al eens een praatje maken rond oud-en-nieuw met de andere leden van uw kring. Tegen de tijd dat onze predikant weer aan het werk is, gaan we op een feestelijke zondag van start met het samenleven in kringen. In deze rubriek houd ik u op de hoogte over de voortgang.

U kunt altijd mij of uw wijkouderling bellen of mailen met vragen en opmerkingen en die zal ik ook in deze rubriek beantwoorden als ze voor een ieder van belang zijn. Zelf zal ik nu en dan ook een vraag aan u stellen, zoals de volgende vraag:

Het ouderenpastoraat, waar iedereen zo tevreden mee is, blijft buiten dit werken met kringen. Het kan zijn dat ouderen (75+) die nu nog onder het wijkpastoraat willen horen, dit een goed moment vinden om over te stappen naar het ouderenpastoraat. Als u dat wilt, dan vraag ik u om dat binnenkort door te geven aan uw wijkouderling. In dat geval vervalt uw indeling in een kring.

Omtinken-4

In 2007 hebben we in onze gemeente de 40-dagen actie onder de naam “Doelgericht leven” gevoerd
Een kleine 200 gemeenteleden kwamen toen in de 40 dagen voor Pasen wekelijks in huiskringen bij elkaar om samen na te denken over de vraag “Waarvoor ben ik hier op aarde?”. En elke week ging de kerkdienst over het thema van die week. Het logo geeft aan dat wij door dichterbij God en Zijn doel met ons leven te komen, wij ook als vanzelf dichterbij elkaar komen.
En dat is nu ook de betekenis van het gaan werken in kringen!

In deze weken zijn/worden de kringen ingedeeld en begin december krijgt u van de bezoekers/ouderlingen de jaarlijkse kerstgroet met een klein boekje waarin de indeling in kringen van uw wijk (A, B, C of D) is opgenomen. Wellicht komen er nog verzoeken binnen voor een enkele wijziging en dat kan dan, indien mogelijk, nog gebeuren. Hierna volgt alvast het voorwoord van dat kringenboekje:

Welkom in de kring

De Ontmoetingskerk van Ureterp bestaat uit leden zoals u er één bent, allen verbonden in de liefde van en voor onze Heer. Die onderlinge verbondenheid willen we versterken door de ouderlingenwijken te vervangen door kringen van ongeveer 10 adressen, bij elkaar in de buurt. Kringen waarvan de leden elkaar kennen, elkaar regelmatig ontmoeten en op de hoogte zijn van elkaars goede en slechte tijden. Zo kunnen we proberen ons geloof handen en voeten te geven en samen dichterbij God en dus bij elkaar te komen.

De kringen blijven voorlopig verdeeld in de wijkteams A, B, C en D, met dezelfde ouderlingen die u nu kent. Elke kring krijgt een contactpersoon, die we omtinker noemen. Die omtinker kan in de loop van de jaren regelmatig wisselen. Ergens in het voorjaar starten we met een eerste activiteit voor alle kringen. In de komende maanden kunt u alvast eens gaan koffiedrinken met (enkele) leden van de kring of oliebollen eten of….. Iedere kring en elk lid van de kring kan zelf een initiatief nemen.
De kring dat bent u!

Namens de kerkenraad,
Anne van Streun, preses
AEbele Rijpstra, scriba


Omtinken-5
 
Binnenkort krijgt u van uw bezoeker of ouderling onze jaarlijkse goede wensen voor de kerstdagen en het nieuwe jaar. Deze keer ontvangt u ook de voorlopige indeling van onze gemeente in kringen.
Samen met de wijkteams hebben we geprobeerd zo goed mogelijk kringen van ongeveer 10 adressen te maken. In het voorjaar starten we met het werken in kringen, maar we nemen ruim de tijd om op papier de organisatie voor te bereiden. U kunt natuurlijk bij uw ouderling reageren als er zwaarwegende bezwaren zijn tegen uw indeling in die bepaalde kring.

Zoals u intussen weet, hopen en verwachten we dat het omtinken in uw kring zich zal ontwikkelen tot een hechte band, die ook naar de directe omgeving de liefde van onze Heer weerspiegelt. U kunt daar alvast eens tijdens een kopje koffie of een borreltje over praten.


Kringen


Beste broeders en zusters,

Dit jaar is er gestart met de kringen. Dat zijn groepen van 10 adressen, in uw eigen buurt, die een kring vormen. Iedereen die lid van de gemeente is, is daarin ingedeeld. Een ‘omtinker’, iemand uit de kring, zorgt ervoor dat de kringen samenkomen en met elkaar aan de slag gaan. De bedoeling is dat de kring naar elkaar omziet, en waar mogelijk iets betekent voor de eigen buurt.
Het was al aangekondigd, maar misschien heeft u gedacht: “wanneer begint het nu eigenlijk?” Daar gaat dit stukje over.

We hebben op de vergadering van 26 september 2016 van de Algemene Kerkenraad afgesproken dat in de komende maand de kringen allemaal voor het eerst bijeen worden geroepen, door omtinkers en wijk-ouderlingen. In de volgende vergadering zullen we dan bekijken hoe dat is gelopen en waar bijsturing of een extra investering nodig is.

U kunt dus binnenkort een uitnodiging voor een kringavond ontvangen, als u die al niet heeft gekregen. We hopen dat daar massaal aan wordt meegedaan en dat het een levend geheel gaat worden, zodat we – ook en juist op deze schaal – wat voor elkaar kunnen betekenen.

Namens de kerkenraad,
Jan Feenstra, preses.