Diaconie

De diaconale taak van de kerk is ondergebracht bij de diaconie. De kerkenraad kent hiervoor 6 leden die we diakenen noemen. De belangrijkste taak van de diaconie is om hulp te bieden aan mensen die in serieuze moeilijkheden en problemen zitten en extra (financiële) hulp nodig hebben. Deze hulp kan in verschillende vormen worden geboden. Zo werkt de diaconie bijv. ook mee aan de plaatselijke Voedselbank. Ook voor eventuele vragen met betrekking tot de sociale en fiscale wetgeving kan men vertrouwelijk bij de diaconie terecht. Om dit werk mogelijk te maken probeert de diaconie de gemeente periodiek door middel van voorlichting en advies te stimuleren mee te werken aan deze dienstverlening.

Voor eventuele vragen m.b.t. de sociale wetgeving kan de diaconie zich wenden tot een raadsman. Dit gaat altijd via de voorzitter van de diaconie.

Schuldhulpmaatje

Vanuit de Diaconie
De diaconieën moeten een andere koers gaan varen, meer gericht op schuldhulp en ondersteuning.
Meer dan een kwart van de huishoudens in Nederland heeft betalingsachterstanden. Ondermeer door de huidige crisis en overheidsbezuinigingen hebben mensen minder te besteden.

Er is minder begeleiding bij het vinden van werk. Armoede neemt toe en daarmee ook het aantal mensen met schulden.
Vanuit de kerken is er een landelijk project opgezet en met de naam “Schuldhulpmaatje”. Zie het artikel hierna.
Dit project is opgezet om mensen met schulden te ondersteunen. Dus niet om de schulden over te nemen, maar te begeleiden en te ondersteunen, om een weg te vinden bij de instanties die hier voor bestemd zijn.

Met het Schuldhulpmaatje wordt uw financiële toestand bekeken en worden er aanbevelingen gegeven, waar u zelf mee aan de gang moet. Dit maatje ondersteunt, motiveert en geeft u de gelegenheid om op hem of haar terug te vallen. Samen werkt u aan budgettering en er wordt een plan van aanpak opgesteld, waar u dan mee aan de gang kunt.

Sinds juni 2011 bereidt onze diaconie zich al voor om mensen met financiële problemen beter te kunnen ondersteunen. Ondermeer door de contacten met de W.M.O. te intensiveren en het hierboven genoemde project Schuldhulpmaatje. Inmiddels hebben wij meerdere leden van onze kerk mogen ondersteunen en mogen zij weten dat ze er niet alleen voor staan.

Schuldhulpmaatjes gezocht

Heb je hart voor mensen?
Denk je niet dat het meestal eigen schuld is wanneer mensen in financiële problemen raken?
Heb je minimaal een dagdeel in de week tijd voor vrijwilligerswerk?
Wil je mensen helpen/begeleiden?
Dan ben je misschien wel geschikt om Schuldhulpmaatje te worden!

Wat is een Schuldhulpmaatje?
Dit is een vrijwilliger die er is wanneer je hem nodig hebt:
– die helpt met boekhouden, maar vooral met grip houden
– die helpt met grip houden op je uitgaven
– die helpt NIET met geld, maar vooral met het veranderen van denken over geld
– die helpt om de baas te worden over geld, wanneer het geld de baas over de mens dreigt te worden.

Wat bieden we?
– een training van drie dagen: 13.00-20.00 uur (er wordt voor een eenvoudige maaltijd gezorgd)
– terugkombijeenkomsten, uitwisseling met andere maatjes
– ondersteuning bij vragen

Achtergrond
Schulden nemen toe, dat is vooral het geval onder jongeren tussen de 15 en 25 jaar en ouderen boven de 65. Daarnaast groeien de schulden ook bij sommige mensen die een inkomen hebben bóven het sociale minimum.
Steeds meer Nederlanders, ook in Smallingerland, zijn niet in staat om hun maandelijkse rekeningen te betalen of om onverwachte inkomensdalingen op te vangen. Door de aanhoudende recessie valt te verwachten dat het aantal mensen met schulden zal gaan toenemen. Bovengenoemde ontwikkelingen leiden niet alleen tot sociale drama’s in veel gezinnen, maar ook tot groeiende maatschappelijke kosten.

Kerkelijke organisaties hebben zich de vraag gesteld hoe hierop gereageerd zou moeten worden. In 2010 is daarom landelijk en gezamenlijk het project Schuldhulpmaatje opgestart. In Smallingerland wordt er samengewerkt om deel te kunnen gaan nemen aan dit landelijke project.

Het SchuldHulpMaatjesproject onderhoudt contacten met verschillende kerken, maar ook met andere maatschappelijke organisaties en met de burgerlijke overheid. De Raad van Kerken Smallingerland is trekker van het project in onze gemeente.

Vertrouwenspersoon diaconie

Uw diaconie heeft besloten een vertrouwenspersoon aan te stellen,
die u in verschillende probleemsituaties kan bijstaan. Met name in de huidige tijd
bestaat de reële kans dat door gewijzigde inkomenssituaties gemeenteleden onder de armoedegrens belanden. De diaconie is binnen onze kerkelijke gemeente de geleding die u daarbij kan ondersteunen.

Hierbij valt te denken aan:
– Ondersteuning bij een verslechterde financiële situatie (schuldhulp)

– Ondersteunen bij aanvragen WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)

– Aanvragen Bijzondere bijstand
– Voedselbank

U kunt contact opnemen d.m.v. een 06-nummer, waarbij de discretie is gewaarborgd.
Uw diakenen hebben bij hun installatie geheimhouding beloofd.Vertrouwenspersoon diaconie
tel. 06-13193557, 18.00 – 19.00 uur.

Nieuwsbrief

Dit is de eerste nieuwsbrief van uw diakenen met speciale opdracht.

We proberen een klein steentje bij te dragen aan het zendingsgebeuren vanuit deze kerk.
Specifiek de zigeunerkinderen in Roemenië.
Bij de laatste zijn we doorgevers van contacten tussen de gemeente, het Oost Europa Comité en Annemieke.
Wat doet dit comité al veel voor deze mensen. Wat zijn er al veel lijnen uitgezet.
Er komt van alles op ons af, maar zo langzamerhand krijgen we grip op dit geheel. We proberen u op de hoogte te houden via kerknieuws.

Friezen, Roemenen, jong en oud, allemaal een beetje anders, elk een kind van God.
Leeft met elkaar zoals de Heer, die ons ziet zoals wij zijn, als Zijn kind beschouwt.

Een eerste indruk van uw diakenen,
Jantiena en Aukje

Recycle je bijbel

Onze gemeente doet mee aan de landelijke Bijbelinzamelingsactie ‘Recycle je bijbel’.
Dat betekent dat u en jij Bijbels die je niet meer gebruikt in de kerk kunnen inleveren.
Deze krijgen met ‘Recycle je bijbel’ een mooie, nieuwe bestemming in het Nederlandstalige Suriname.
Met de nieuwe landelijke campagne ‘Recycle je Bijbel’ wil stichting Hulp Vervolgde Christenen(HVC) in zowel Suriname als Iran velen aan een Bijbel helpen. Daarvoor hebben we u en elkaar nodig, want alleen kunnen zij het niet.

Suriname
Met name in de afgelegen gebieden in Suriname hebben christenen vaak geen eigen Bijbel.
Vanuit Paramaribo zullen de ingezamelde Bijbels uitgedeeld worden in deze gebieden.

Iran
In Iran komen dagelijks veel mensen tot Gods genade tot geloof. Er is echter een groot gebrek aan Bijbels, terwijl christenen wel naar hun eigen evangelie hunkeren. In Iran is zelf een drukker bereid gevonden Bijbels te drukken. Via contacten in Iran zullen deze Bijbels onder christenen verspreid worden.

In de hal van ons kerkgebouw verzamelen we de Bijbels die wellicht al jaren ongebruikt bij gemeenteleden in de kast liggen. Neem ze mee naar de kerk en leg ze bij de andere Bijbels. We streven ernaar zoveel mogelijk Bijbels in te zamelen voor ‘Recycle je Bijbel’.

ANBI

De diaconie heeft een eigen ANBI status, meer hierover kunt u lezen op deze pagina.