Kerkenraad

Wat is en doet de kerkenraad?

Management

Een grote organisatie als de gereformeerde kerk van Ureterp met meer dan 1000 leden moet natuurlijk worden bestuurd. De kerkenraad is een vertegenwoordiging van de leden en probeert er zorg voor te dragen dat alle activiteiten in goede banen worden geleid. Het management bestaat uit het moderamen (dagelijks bestuur) dat de dagelijkse gang van zaken regelt en voorstellen doet aan de kerkenraad, die beslist. Algemene ledenvergaderingen of schriftelijke stemmingen beslissen over grote zaken. Daarin onderscheidt een kerk zich niet van bijvoorbeeld een sportvereniging. Dat is de horizontale dimensie.

Speciale ambten

Maar er is ook een verticale dimensie. Jezus Christus, de Heer van de kerk, ook van onze kerk, heeft aan de kerk een opdracht meegegeven. Vertel het evangelie door aan alle mensen, help de behoeftigen, troost de rouwenden, ondersteun de lijdenden, heb elkaar lief, straal Mijn liefde voor alle mensen uit. Die opdracht is aan alle leden van de kerk gegeven, een ieder naar haar of zijn talenten. We lezen in de bijbel dat in de eerste christengemeente iedereen zich vol enthousiasme geroepen voelde om ernst te maken met die opdracht. Al snel werd het een rommeltje, omdat het ontbrak aan duidelijke taken en structuren. Daarom werden de speciale ambten in het leven geroepen, het ambt van prediker of voorganger, het ambt van ouderling en het ambt van diaken. Tot op de dag van vandaag vormen die samen in alle protestantse kerken de kerkenraad.

Iedereen is ambtsdrager

Elk kerklid is geroepen om ambtsdrager te zijn, het ambt van een gelovige: Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Onderlinge betrokkenheid, omzien naar elkaar, daar draait het om. In onze kerk verzorgen de wijkbezoekers (m/v) het directe contact met alle leden en bespreken ze met ‘hun’ ouderling het wel en wee in hun kring. In overleg of op verzoek bezoeken ouderlingen eveneens leden van de kerk en houden zij contact met de predikant of kerkelijke werker. 

Samen één lichaam in Christus